Fundusze zewnętrzne

Tytuł: Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Numer: WND – RPSL.08.03.02-24-0006/23

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
(Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa VIII.

Koszt całkowity: 134 200,00 zł
Dofinansowanie UE: 114 070,00 zł

Celem głównym projektu jest eliminowanie/ograniczenie niekorzystnych czynników ryzyka w miejscu pracy, wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia zagrożeń dla zdrowia, a w konsekwencji umożliwienie kontynuacji pracy i pozostanie jak najdłużej w zatrudnieniu.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez doposażenie stanowisk pracy w sprzęt poprawiający ich ergonomię oraz eliminujący zdrowotne czynniki ryzyka, działania szkoleniowe zmierzające do poszerzenia wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (istniejących zagrożeń) oraz sposobów ich ograniczania oraz utworzenia strefy relaksu dla pracowników.

Projekt jest skierowany do pracowników Domu Magnolia. Wsparciem objęte zostaną cztery osoby.

Termin realizacji: 15.09.2023 – 30.11.2023